Regulamin Strony
§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z strony www.hemp4you.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
§ 2
Definicje
1. Serwis – strona www.hemp4you.pl oraz jej subdomeny.
2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
3. Dane osobowe –oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
4. Właściciel Serwisu – działalność gospodarcza z siedzibą:ul.Międzyrzecka602, 43-385 Jasienica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975.
5. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania Serwisu.
6. Logi Serwera – Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Profilowanie- oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
§ 3
Warunki korzystania
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 1, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia
§ 4
Odpowiedzialność za treść
1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie.
2. Informacje zamieszczane przez właściciela Serwisu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści Serwisu, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
§ 5
Prawa autorskie
1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
2. Żadna Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela Serwisu
3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 6
Wskazówki techniczne
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwis, odwiedzający Serwis powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
§ 7
Usługi
W ramach strony www.hemp4you.pl właściciel:
a) świadczy następujące usługi:
Sprzedaż produktów on line.
Ochrona prywatności
I. Informacje ogólne:
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu;
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza:
5. Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
a) w ramach świadczeń wskazanych w § 7 powyżej, na zasadach określonych w regulaminach wskazanych w § 7,
b) za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dalej: Formularz kontaktowy)
c) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (cookies) umożliwiające identyfikacje przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej Serwis z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.
6. Dane osobowe Użytkowników zebrane zgodnie z ust 5 lit b powyżej:
– są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie
– są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane;
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Właściciela Serwisu dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.
8. Pliki cookies będą przechowywane do czasu zmiany ustawień zgodnie pkt II ust 4.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
12. Dane Użytkowników (adres IP komputera) poruszających się po Serwisie mogą podlegać profilowaniu dla celów marketingowych pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika:
a) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu oraz profilowanie,
b) na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących ofert współpracy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu
tj. poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlanym w Serwisie. Użytkownik może odwołać zgodę w każdym momencie poprzez skierowanie maila na adres: l ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Brak zgody na profilowanie w celach marketingowych nie ogranicza możliwości korzystania z Serwisu.”
13. Niektóre informacje (cookies) w zależności od ich zawartości mogą zostać powiązane z konkretną osobą (przypisane do pewnych zachowań np. przy rejestracji w e-Sklepie).
14. Administrator realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami regulaminów wskazanych w § 7 lub przez umieszczenie informacji przy Formularzu kontaktowym.
15. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu skorzystania z Usług wskazanych w § 7 lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.
II. Informacja o plikach cookies.
1. Właściciel Serwisu wykorzystuje w Serwisie cookies sesyjne które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowanie się z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania oraz stałe które pozostają na urządzeniach Użytkownika odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies do momentu ich usunięcia.
2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz ust 4..
4. W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:
– w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
– w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
– w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
– w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.
7. Zmiana ustawień zgodnie z ust 3 i 4 oznacza brak zgody na zbieranie plików cookies, która nie dotyczy plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. W ramach działalności marketingowej i gromadzenia statystyk Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów. W zakresie informacji o
preferencjach użytkownika gromadzonych przez zewnętrzne podmioty użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://www.google.com/ads/preferences/ – dla Google,

III. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
o czas nadejścia zapytania,
o czas wysłania odpowiedzi,
o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
o informacje o przeglądarce użytkownika,
o Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, o każdej zmianie powiadomi Użytkowników na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Kannabidiol czyli w skrócie CBD to nic innego jak organiczny związek chemiczny występujący naturalnie w dużych stężeniach w konopiach. Człowiek podobnie jak inne ssaki posiada układ endokannabinoidowy, który odgrywa zasadniczą rolę w wielu procesach fizjologicznych zachodzących w naszym ciele. Jest swoistym systemem komunikacji międzykomórkowej przez co odpowiada za utrzymanie równowagi całego naszego organizmu. Sama nazwa układu odnosi się do faktu iż sam człowiek produkuje kannabinoidy, które jako receptory rozsiane są po całym organiźmie. Jesteśmy więc genetycznie predysponowani do bardzo dobrego przyswajania CBD z zewnętrznych źródeł.Po raz pierwszy otrzymujemy kannabinoidy wraz z mlekiem matki w najwcześniejszym etapie swojego życia. Sprzyjają one wtedy naturalnemu zasypianiu, pobudzają apetyt oraz zapewniają poczucie komfortu i ciepła. W dorosłym już życiu każdy sam podejmuje decyzje jakie środki będzie stosował w celu poprawy kondycji własnego zdrowia. Bez zastanowienia sięgamy po syntetyczne środki farmakologiczne zarówno w profilaktyce jak i leczeniu zaawansowanych objawów choroby. Uzupełniamy niedobory witamin korzystając z bogatej oferty koncernów farmaceutycznych rzadziej starając się stosować zrównoważoną dietą. Bardzo ważne powinno się stać dla nas uzupełnienie niedoboru kannabinoidów, bo z tego powodu cierpimy na większość chorobowych dolegliwości. Produkty z zawartością CBD to najbardziej naturalna metoda zadbania o własne zdrowie. Korzystamy wtedy z bogactwa jakie oferuje nam sama natura. Roślinne CBD zawarte w konopiach jest odpowiednikiem ludzkich endokannabinoidów.

Ma bardzo szerokie spektrum oddziaływania, wykazuje właściwości:
  • przeciwbólowe,
  • przeciwzapalne,
  • przynosi ulgę we wszelkiego typu urazach.
Pomaga na :
  • nudności,
  • wymioty,
  • redukuje objawy stresu i zmęczenia,
  • ułatwia zasypianie.

Stosowane jest także przez osoby cierpiące między innymi na alergie, astmę , cukrzycę, migreny, reumatyzm, zapalenie stawów, dnę moczanową, epilepsje, choroby skórne, Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Poprawę jakości życia zgłaszają także osoby chore na schizofremię. Badania nad CBD pokazują jak duży potencjał ma ta substancja dlatego też cieszy się coraz większym uznaniem w świecie medycznym. Do tej pory większość osób stosująca produkty z zawartością CBD to z naszego doświadczenia przede wszystkim osoby u których leczenie konwencjonalnymi metodami okazało się nieskuteczne. Stosowanie naturalnego CBD w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej jest w pełni legalne, nie wykazuje skutków ubocznych i nie uzależnia.

CBD nie jest substancją psychoaktywną. 

HEMP4YOU PL

ul.Miedzyrzecka 602

43-385 Jasienica

+48 724 691 281

E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Siła Natury CBD to nazwa stworzona na potrzeby propagowania naszych produktów na terenie Polski. Oddająca idealnie ich pochodzenie i moc oddziaływania. Naszych  produktów czyli firmy RECOVERY CBD od lat funkcjonującej w Irlandii i z powodzeniem szerzącej ideę zbawiennego wpływu olejków CBD na zdrowie ludzi i zwierząt. Moja niezłomna wiara właśnie w tę siłę natury oparta jest na własnych bolesnych doświadczeniach, zderzeniu z nagłą chorobą i długotrwałą walką o swoje zdrowie. Takie właśnie może ckliwe ale prawdziwe historie dały początek niejednemu przedsięwzięciu i uczyniły z niego sens życia. 

Mój przyjaciel wysyłał swojej rodzinie do Polski olejki, maść i herbatę. W końcu namówił mnie i pomógł stworzyć tę stronę. Teraz pracuje ze mną i jest tak jak ja  "pozytywnie zakręcony"

Dzięki naszym produktom chcemy każdemu dać szansę na próbę poprawienia swojego zdrowia. To nie wiara w cuda czyni je skutecznymi tylko ich naturalna siła prosto z natury.

Powodzenia 

Artur i Wojtek

 

W razie jakichkolwiek pytań biuro Siła Natury CBD jest do Państwa dysposyzji i dokonuje wszelkich starań, aby odpisywać na Wasze wiadomości

 

Zapraszamy do naszego

SKLEPU INTERNETOWEGO

Znajdziecie tam więcej informacji jak i naszych artykułów.

Sklep internetowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu

hemp4u


NASZ ADRES

Hemp4you

Ul. Miedzyrzecka 602

43-385

Jasienica 

 

ZADZWOŃ DO NAS

+48 724 691 281

NAPISZ DO NAS

hemp4you.pl@gmail.com